Executive Members

Dr.C.R. Thyagarajan - President

R.Bhaskaran- Vice-President

Sri S. Thyagaraju - Secretary

Sk. J. Devaraja Rao - Joint Secretary

V.S.Maheshwaran - Treasurer

Members

Dr Sai Kumar Vijaya Devan

P.V. Radha Krishnan o

k.S. mani

K.N. Chandra Sekharan

M. Sridhar

V. Murali Krishna

K.S. Rajagopal

K. Murali

K.S. Arumugam

N. Guruswamy Pillai

News / journal